Mini şlang gysgyçlary üçin giriş

Bu gün kiçi şlang gysgyçlarynyň girizilmegini öwreneris
Bu başga bir şlang gysgyjy.Içerki bazara bolan isleg güýçli däl, esasanam daşary ýurt bazarlarynyň islegleri, şonuň üçin bu şlang gysgyçlarynyň köpüsi eksport üçin ulanylýar.Bazardaky kiçi şlang gysgyçlarynyň köpüsi uglerod polatdan we poslamaýan polatdan 304, nurbatlar uglerod polatdan we 304 poslamaýan polatdan hem ýasalýar.

IMG_0412
Önümçilik prosesi, adatça, tamamlamak üçin bäş basgançaga bölünýär.Ilki bilen bölegi kes.Bölek kesilende material elde iýmitlendiriji maşyn bilen kesilýär.Kesilen kesiji pyçak, birmeňzeş pyçak däl-de, “V” görnüşli kesiş pyçagy bilen ýörite işlenýär.Yzynda dowam etdirilen gaýtadan işlemek esas döredýär.Ikinjiden, çeňňek etmek, ýummak prosesi gaty ýönekeý ýaly bolup görünýär, ýöne ünsüňi çekmeli giňlik we çuňlugy dolandyrmak ýaly köp meseleler bar.Dykylmagyň esasy wezipesi, gadagan turbany turba zeper ýetirmekden we kemeriň dykylmagy sebäpli zerur däl ykdysady ýitgilerden goramakdyr.Üçünjiden, galyplamak, bu ädim ätmek gaty möhümdir.Onuň kynlygy, egriniň egriligini we “gulagyň” uzynlygyny we berkligini dolandyrmakdan ybaratdyr.Dördünji bölüm “ene eserini gysmak”.Bu amal, esasan, “gulagyň” beýleki ujuna ýüplükli çelek bilen demir bölegi düzeltmekdir.Bu, asyl kesilen bölekden galan “öňdebaryjy” ulanmagyň wagty.V şekilli kesiş, nurbatyň ene böleginden geçmek üçin belli bir ýeriň bardygyny üpjün edip biler we ene bölegini hem düzedip biler.Şeýle birnäçe ädimden soň kiçi bokurdak haltasy tamamlandy.Şeýle-de bolsa, önümçiligiň köp bölegi turbageçiriji bolup, diňe tamamlanmaýar.Şonuň üçin ýaňy agzalan birnäçe bölekleriň hemmesi bokurdak haltasynyň kondensirlenen önümçilik ädimleridir.Everythinghli zat ýerine ýetirilende we doly taýýar önüm bolansoň, galvanizasiýa ýa-da polishing talap edilýär.
Mini şlang gysgyçlary diýilmeginiň esasy sebäbi, onuň kiçi bolmagy we umumy diametri 34mm bolmagydyr, bu halka daşky diametri 34mm bolan turbalary berkidip biljekdigini aňladýar.


Iş wagty: 01-2022-nji sentýabr