Biz hakda

Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd.Ziýa gaýtadan işlenen ykdysady senagat zolagynda ýerleşýär, başda 2008-nji ýylyň oktýabr aýynda guruldy we lomaý satyjylardan we söwda kompaniýalaryndan içerki bazary açyp başlady.

2010-njy ýyldan başlap, daşary ýurt bazarlaryny ösdürdik, şol bir wagtyň özünde daşary söwda satuw toparyny döretdik.

2013-nji ýylda ilkinji gezek Kanton ýarmarkasyna gatnaşdyk we toparymyzy giňeltmegi dowam etdirdik.

2015-nji ýylda professional daşary ýurt sergilerine gatnaşyp başlady.

2017-nji ýylda milli daşky gurşawy goramak syýasatyna jogap berdi,

ger
fe

Milli gaýtadan işlenen ykdysady senagat seýilgähine --- Ziýa senagat seýilgähine göçdük.Şol bir wagtyň özünde bilelikde öndürmek üçin köne zawody täzeledik we täzeledik.

Önümçilik üçin enjamlary täzeledik, adaty prosessden bir gezeklik möhürleme enjamlaryndan birleşdirilen amal awtomatlaşdyryş enjamyna üýtgedik, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrdy.

Hil gözegçiligi üçin kompaniýa gözegçilik ulgamyna berk boýun egýär, çig mal zawoda giren badyna fiziki aýratynlyklary we himiki düzümi barlanar;önümçiligiň barşynda inspektor tertipsiz barlag we ýer barlagyny geçirer;taýýar önümler synagdan geçirilmeli, surata düşürilýär we gowşurylmazdan ozal QC tarapyndan barlag hasabatyna berilýär.Önümiň hilini üpjün etmek üçin müşderileriň hukuklaryny we gyzyklanmalaryny kepillendiriň.

Bazary has standartlaşdyrmak üçin 2019-njy ýylda zawod dolandyryşy güýçlendirýär, ilki bilen häsiýetli dolandyryş we iş ulgamyny emele getirýär, söwda belligini bellige almagy içerki we daşary ýurtlarda tamamlaýar, ISO9001 Hil ulgamy şahadatnamasyna we CE şahadatnamasyna eýe bolýar.

Işgärleri dolandyrmak üçin "maşgalany" esas hökmünde kabul edýäris, diňe bir müşderini dogan hasaplaýarys, eýsem işgärlere "maşgalany" hem goşýarys - dynç alyş günlerinde abadançylygy paýlaýarys, dürli hünärleri öwredýäris, işgärleri syýahat, sport bilen meşgullanýarys. işgärler işlemek, her bir işgäriň eýeçilik duýgusyny görkezmek, zawody maşgala hökmünde kabul etmek üçin bagtly keýpde bolup bilerler.

Müşderiler üçin elmydama "hiliň esasy, abraýy abraý, ýokary derejä hyzmat etmek, müşderi birinji" ýörelgesine eýerýäris.12 ýyllyk ösüşiň dowamynda biz “ösüş üçin täze önümleri täzeläň, durnuklaşdyrmak üçin köne önümleri birleşdiriň” işewürlik pelsepesine eýerdik.Bar bolan bazary durnuklaşdyrmak, şol bir wagtyň özünde has-da güýçlenmegimizi dowam etdirýäris.

Içerki we daşarky bazarlarda barha güýçlenýän bäsdeşlik bilen, biz hem her tarapdan basyş we kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarys, emma elmydama "öý" medeniýetine ünsi jemleýäris we önümçilik tehnikasyny we önümiň hilini yzygiderli ýokarlandyrýarys. Geljekde köne müşderilerimiz bilen habarlaşyň, täze dostlar bilen duşuşyň we goldawyňyzy alyň.

Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd. Thehli agzalar, "öýüňize" hoş geldiňiz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň