Habarlar

 • Milli günüň gutly bolsun

  Milli gün resmi taýdan Hytaý Halk Respublikasynyň Milli güni, Hytaýda her ýyl 1-nji oktýabrda Hytaý Halk Respublikasynyň milli güni hökmünde bellenilýän köpçülikleýin baýramçylyk bolup, Halk Respublikasynyň döredilmeginiň resmi yglan edilmegini ýada salýar ...
  Koprak oka
 • Turbany gysmak we gurnamak usuly

  Güýçli turba gysgyçlarynyň gaýyşlary we nurbatlary güýçli berkidiji güýç üçin niýetlenendir we güýçli torky bar.Şonuň üçin berk turba gysgyjy güýçli gysgyçdyr we köp ulanylyşyna eýe.Bu günki ýagdaý 4 dýuým sygyr eti turbasynda ulanylýar., Europeanewropa stilindäki güýçli gysgyçlar güýçli bolup biler ...
  Koprak oka
 • Güýz deňligi

  "Güýz deňzi henizem bar, bambuk çygy bolsa agşam biraz."Güýz belent we gysga, güýzüň dördünji gün termini, güýz deňzi ýuwaşlyk bilen gelýär.“Güýz deňligi ýin we ýanga deňdir, şonuň üçin gije-gündiz deňdir, sowuk we jem ...
  Koprak oka
 • Agyr wezipe eýer stili U-Bolt muffler gysgyçlara garşy palto we köp ulanylyş gysgyçlary

  Agyr wezipe eýer stili U-bolt gysgyçly gysgyçlar we köp ulanylyş Eer, u-bolt we iki sany hoz köpeltmek ...
  Koprak oka
 • Bahar şlangy gysgyç

  TheOne Bahar şlang gysgyçlary, şlang / spigot bogunlarynyň syzmaz möhürlenmegini üpjün edýän öz-özüni dartýan möhürleýji komponentlerdir.Iň ýokary önüm, ygtybarly, syzdyryp bilmeýän baglanyşygy üpjün edip, ýokary çeýeligi we güýji görkezýär ...
  Koprak oka
 • Walýuta hümmetiniň üýtgemeginiň täsiri

  Recentlyaňy-ýakynda RMB hümmetiniň dollara garşy ýokarlanmagy sebäpli, içerki daşary söwda senagaty üçin daşary ýurt müşderileri üçin amatly pursatdan başga zat däl, import we eksport bahasy ýokarlanýar, şonuň üçin ikimizem ele almak isleýäris gowy pursat, impac ...
  Koprak oka
 • Orta güýz güni gutly bolsun

  Orta güýz festiwaly, hytaý dilinde Zhongqiu Jie (中秋节), Aý baýramy ýa-da Aý torty festiwaly hem diýilýär.Hytaýda Täze ýyldan soň Hytaýda ikinji möhüm festiwaldyr.Şeýle hem, Singapur, Malaýziýa we Filippinler ýaly Aziýanyň beýleki köp ýurtlary tarapyndan bellenilýär.Çi ...
  Koprak oka
 • Çäksiz gysgyjy nädip ulanmaly

  Eareke gulak basgançakly gysgyjyň materialy esasan poslamaýan polat304 we 316 bolup durýar. Öndürilen galyplar, doly haýal hereket edýän sim bilen ýasalan ösen aşaga çydamly galyndy polatlardyr.Önüm emele gelende hiç hili päsgelçilik döretmezligini üpjün edip biljek 1 million täsire çydap biler ...
  Koprak oka
 • Mekdebiň birinji synpy - Arzuwlara ýetmek üçin göreş

  Bu ýylky “Mekdepiň birinji synpy” mowzugy “Arzuwlara ýetmek üçin göreş” we üç bölüme bölünýär: “Göreş, dowam etmek we agzybirlik”.Maksatnama “1-nji awgust medaly”, “döwrüň modelleri”, ýeňijileri çagyrýar ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/16