Çäksiz gysgyjy nädip ulanmaly

Eareke gulak basgançakly gysgyjyň materialy esasan poslamaýan polat304 we 316.

Öndürilen galyplar, doly haýal hereket edýän sim bilen ýasalan, köne çydamly galyndy polatlardyr.Önüm emele gelende hiç hili böwregiň döremezligini we kesilmeginiň tekiz we el kesilmezligini üpjün edip biljek 1 million täsire çydap biler.Şol bir wagtyň özünde, gaty ýokary takyklygy gazanmak üçin galybyň ajaýyp ululygy önüm bilen gabat gelýär.
bir gulak şlangy gysgyç

 

“Polýus ýok” adalgasy gysgyjyň içki halkasynda uzynlyklaryň we boşluklaryň ýokdugyny aňladýar.Basgançakly dizaýn, turba armaturlarynyň üstünde birmeňzeş güýç gysyşyny amala aşyrýar.360 dereje möhürleme kepilligi.Bir gulak gysgyjynyň “gulagynda” “gulak rozetkasy” bar.“Gulak rozetkasynyň” berkidilmegi sebäpli gysylan “gulak” gowy düzülip bilinýän çeşmä öwrülýär.Gysgalsa ýa-da mehaniki yrgyldy täsir eden ýagdaýynda, gysgyjyň gysyş güýji artyp biler ýa-da täsirli we üznüksiz gysyş täsirini üpjün etmek üçin çeşmä meňzeş sazlaýyş täsiri gazanyp bolar.Adaty bir gulakly basgançak gysgyç, umumy şlanglary we gaty turbalary birikdirmek üçin amatlydyr.

gulak gysmak

Önüm aýratynlyklary: Dar guşak dizaýny: has köp konsentrirlenen gysyş güýji, ýeňil agram we az päsgelçilik
Gulagyň ini: Deformasiýa ululygy, şlang enjamlarynyň çydamlylygyny öwezini dolup biler we gysyş täsirini dolandyrmak üçin ýerüsti basyşy sazlap biler
Kokleir dizaýny: temperaturanyň üýtgemegi sebäpli şlangyň ölçegli üýtgemeginiň öwezini dolmak üçin, turbanyň armaturlary hemişe gowy möhürlenen we berkidilen ýagdaýynda güýçli ýylylyk giňelişiniň öwezini dolmak funksiýasyny üpjün edýär.
Gyrasy prosesi üçin ýörite bejergi: şlanglara zeper ýetmezlik, ygtybarly gurallar

gulak gysmak


Iş wagty: Sentýabr-06-2022