Mekdebiň birinji synpy - Arzuwlara ýetmek üçin göreş

Bu ýylky “Mekdepiň birinji synpy” mowzugy “Arzuwlara ýetmek üçin göreş” we üç bölüme bölünýär: “Göreş, dowam etmek we agzybirlik”.Maksatnama “1-nji awgust medalynyň” ýeňijilerini, “döwrüň modellerini”, ylmy we tehnologiki işgärleri, olimpiýa oýunçylaryny, meýletinçileri we ş.m. münbere münmäge we başlangyç we açyk we gyzykly “ilkinji sapak” paýlaşmaga çagyrýar. ýurt boýunça orta mekdep okuwçylary.
7e3e6709c93d70cf9abcaba1f102300ab8a12bc4
Bu ýylky “Mekdepiň birinji synpy” synp otagyny Hytaý kosmos stansiýasynyň Wentian tejribe kabinasyna “göçürdi” we AR tehnologiýasy 1: 1 arkaly studiýada tejribe kabinasyny dikeltdi.Kosmosda “syýahat edýän” Şençzhouou 14 kosmonawtyň ekipa .y hem baglanyşyk arkaly programma meýdançasyna “gelýär”.Üç kosmonawt okuwçylary Wentian tejribe kabinasyna baryp görmek üçin “buluda” alyp barar.Hytaýda kosmosda gezen ilkinji zenan kosmonawt Wan apaping hem bu maksatnama bilen baglanyşykly we kosmosdan ýerdäki ýaşaýşa gaýdyp gelmegiň täsin tejribesini talyplar bilen paýlaşdy.
Programmada, tüwi tohumlarynyň mikroskopik dünýäsini görkezýän makro obýektiw bolsun, täzelenen tüwiniň dinamiki ösüşiniň wagtlaýyn atylmagy, buz ýadrosyny we gaýa ýadrosyny burawlamak ýa-da haýran galdyryjy J-15 model simulýasiýasy we 1: 1 sahnada dikeldiş synagy… Esasy stansiýa, programmanyň mazmunyny dizaýn bilen çuňňur birleşdirmek üçin AR, CG we beýleki sanly tehnologiýalary giňden ulanýar, bu diňe bir çagalaryň gözýetimini açman, eýsem olaryň hyýallaryny hasam güýçlendirýär.
0b7b02087bf40ad1a6267c89a6f1f0d5abecce87
f2deb48f8c5494ee429334a2de2801f49b257ec4
Mundan başga-da, şu ýylky “Birinji sapak” synp otagyny Saihanba mehaniki tokaý fermasyna we Xişuangbanna Aziýa pil halas ediş we köpeltmek merkezine “göçürdi”, bu çagalara watanyň giň topragynda ajaýyp derýalary, daglary we ekologiki siwilizasiýany başdan geçirmäge mümkinçilik berdi. .
Göreş ýok, ýaşlyk ýok.Maksatnamada, gyşky Olimpiýa oýunlarynda köp zähmet çeken Olimpiýa çempionyndan başlap, ýurtda altyn tohum ösdürip ýetişdirmek üçin 50 ýyllap kök uran akademige çenli;çölde dünýäniň iň uly emeli tokaýyny ekilen tokaýçylaryň üç neslinden başlap, dünýäniň ýokarsyna çenli., Sinhaý-Tibet platosynyň geografiki we howa üýtgemelerini öwrenen Çinghai-Tibet ylmy gözleg topary;Daşaýjy esasly uçaryň gahryman pilotyndan başlap, öz wezipesini ýatdan çykarmaýan we kosmonawtlaryň ýaşuly neslinden estafetany öz üstüne alan Hytaýda döredilen kosmos taslamasynyň baş dizaýnerine çenli ... Olar aýdyň ulanýarlar Bu hekaýa başlangyç we orta mekdep okuwçylarynyň köpüsine ylham berdi göreşiň hakyky manysyna düşüniň.
Bir ýigit gülläp össe, ýurt gülläp ösýär, bir ýigit güýçli bolsa, ýurt güýçli bolýar.2022-nji ýylda “Mekdebiň ilkinji sapagy” ýaşlary täze döwürde we täze syýahatda zähmet çekmäge ruhlandyrmak üçin aýdyň, çuňňur we täsirli hekaýalary ulanar.Goý, okuwçylar döwrüň agyrlygyny batyrgaýlyk bilen göterip, watanda ajaýyp durmuş ýazsynlar!


Iş wagty: 02-2022-nji sentýabr